Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Articles Written By: Lukasz Zymiera

Czy nadchodzą złote czasy dla produktów strukturyzowanych?

Banki zaczynają odczuwać konsekwencje obniżek stóp procentowych zapoczątkowanych w listopadzie 2012 roku. Od tego czasu stopa referencyjna została obniżona z 4,75 % do 2,5 %. Tym samym obserwujemy najniższy poziom stóp procentowych w historii.
Tabela przedstawia zmiany poziomu stóp procentowych na przestrzeni w latach 2008-2013.
stopy proc
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.nbp.pl

Konsekwencje obniżek stóp procentowych dla sektora bankowego:
– odpływ środków z lokat bankowych,
– niższe marże odsetkowe na depozytach,
– pogorszenie wyników finansowych.

W marcu 2013 po raz pierwszy od dłuższego czasu zaobserwowano odpływ środków zgromadzonych na depozytach terminowych (spadek wyniósł 3,05 mld zł). Natomiast już w kwietniu z lokat wyparowało 6,66 mld zł i był to największy nominalny spadek od 1997 roku (początek publikacji danych). Jednorazowy spadek salda środków na bankowych lokatach nie przekroczył 6 mld zł i tylko raz w ujęciu procentowym był on wyższy – w listopadzie 2002 r. oszczędności na lokatach skurczyły się o 3,45 proc. (5,76 mld zł) do 161,33 mld zł.
Do tej pory większość wycofywanych środków trafia na rachunki bieżące, ale jest to znacznie mniej stabilny rodzaj depozytów. W każdej chwili istnieje możliwość ich wycofania.
W obawie o nadmierne zmniejszenie bazy depozytowej można utrzymać poziom oferowanych odsetek od depozytów. Niestety rzutuje to bezpośrednio na marże, co w konsekwencji przekłada się negatywnie na uzyskiwane wyniki finansowe.

Rozwiązaniem problemu odpływu depozytów terminowych mogłoby być rozszerzenie oferty produktów strukturyzowanych.
Produkty strukturyzowane są dostępne w Polsce od 2000. Od tego czasu znacząco rośnie wartość sprzedaży produktów, a także systematycznie rośnie ich liczba na krajowym rynku.
Według raportu „Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce w 2011 roku”, opracowanego przez analityków portalu Structus.pl, raz pierwszy w historii wartość środków zainwestowanych w struktury przekroczyła 10 mld zł. W 2010 r. była to kwota 8,8 mld co daje dynamikę wzrostu r/r na poziomie 15 %, rok wcześniej 6,9 mld zł – zmiana 28 % r/r.

sprzedaż produktów

W 2011 roku dystrybutorzy przygotowali rekordową liczbę nowych subskrypcji 487, wzrost o 25 r/r. Systematyczny wzrost wartości rynku oraz liczby nowych produktów nie zachwiał nawet kryzys finansowy 2008 – 2009.

liczba produktów

Warto zwrócić uwagę, że mimo dynamicznego rozwoju rozmiar rynku produktów strukturyzowanych jest stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi aktywami finansowymi gospodarstw domowych (na koniec 2012 roku na samych depozytach Polacy mieli ulokowane 519,5 mld zł). Produkty strukturyzowany stanowią niecały 1 % oszczędności gospodarstw domowych (na koniec 2012 roku oszczędności wyniosły 1,06 bln zł).

Według raportu KNF, rynek produktów strukturyzowanych w Polsce nadal nie jest znaczący na tle innych krajów, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w odniesieniu do rozmiaru poszczególnych gospodarek. W roku 2009 wartość nominalna produktów strukturyzowanych znajdujących się w obiegu, w relacji do PKB wyniosła zaledwie około 1,1%, co stanowi niższy poziom nie tylko w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, ale również państw naszego regionu geograficznego.
W 2009 roku Polska zajmowała ostatnie miejsce pod względem wartości produktów strukturyzowanych w portfelach klientów mierzonego wielkością PKB. Porównanie międzynarodowe wskazuje, że w ujęciu względnym rynek ten jest najbardziej rozwinięty w Belgii, Szwajcarii i Włoszech. Z kolei w ujęciu bezwzględnym pierwsze miejsce zajmują Niemcy, a zaraz za nimi plasują się Włochy.

Wysoka dynamika wzrostu rynku produktów strukturyzowanych, mały udział w oszczędnościach Polaków i niewielki rozmiar w porównaniu z innymi krajami europejskimi pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój rynku produktów strukturyzowanych.

Łukasz Zymiera
lukasz.zymiera@pokonac-rynek.pl

Podwyżka VAT, obniżenie składki przekazywanej OFE… a może trzeba było przyspieszyć z prywatyzacją?

Szansą dla Polski jest znaczne przyspieszenie prywatyzacji. Prywatne firmy są lepiej zarządzane niż publiczne, a przychody ze sprzedaży państwowych umożliwiłyby ograniczenie wzrostu długu publicznego. Odważne kroki prywatyzacyjne wpłynęłyby pozytywnie na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Sprzedaż przedsiębiorstw państwowych przyciąga inwestorów zagranicznych a także stanowi zobowiązanie do przestrzegania zasad gospodarki rynkowej, zwiększając przy tym zaufanie inwestorów.

W ostatnich 10 latach tempo prywatyzacji gwałtownie wyhamowało (plan na lata 2006-2007, mimo dobrej koniunktury giełdowej, opiewał tylko na kwotę 8,5 mld zł, zrealizowany na ponad 2,5 mld zł). Spadek tempa prywatyzacji nie miał ekonomicznego uzasadnienia. Przyjrzyjmy się największym spółkom w posiadaniu Skarbu Państwa.

Wykres 1 Wartość udziałów i udział Skarbu Państwa w spółkach notowanych na GPW.

udziały SP

Źródło: opracowanie własnych na podstawie www.stooq.pl, stan na 13.06.2013

Wartość udziałów Skarbu Państwa w największych spółkach warszawskiej giełdy na dzień 13.06.2013 wynosiła 106,2 miliardy złotych. Lista koncernów, w których Skarb Państwa posiada kilku dziesięcioprocentowe udziały, obejmuje połowę spółek z WIG20, indeksu największych przedsiębiorstw (PGNiG, PGE, PKO BP, PZU, KGHM, PKN Orlen, JSW, Lotos, Tauron PE). Gdyby Skarb Państwa zdecydował o zredukowaniu udziału w spółce do 20 procent we wszystkich spółkach przedstawionych na wykresie 1, to uzyskałaby przychody 55,75 miliarda złotych. Jest to kwota, która gdyby była przeznaczona w całości na redukcję długu publicznego, obniżyłaby jego relację do PKB o około 4 procent.

Łukasz Zymiera

lukasz.zymiera@pokonac-rynek.pl

Wzrost gospodarczy, a metafory zwierzęce

O tygrysach gospodarczych słyszał niemal każdy interesujący się ekonomią, ale o państwach określanych mianem żółwi, byków czy mamutów już nie. A na jakie miano zasługuje polska gospodarka? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w poniższym artykule.
Swego czasu napotkałem artykuł M. Świetlicki, Byk czy tygrys?, Obserwator finansowy, marzec 2012, który zainspirował mnie aby zainteresować się tym tematem.

W artykule wyróżniono kraje rozwijające się w tempie tygrysa – dynamiczne z szybkim przyspieszeniem, lecz po energicznym biegu następuje gwałtowna zadyszka. Drugą grupę krajów stanowią kraje byki – o jednostajnym, spokojnym tempie wzrostu. Trzecia grupa nazywana jest żółwiami, charakteryzująca się bliskim zeru wzroście PKB. Przyjrzyjmy się teraz polskiej gospodarce na przestrzeni lat 1989-2012. Continue Reading

Propozycje inwestycyjne na miesiąc kwiecień

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami inwestycyjnymi na nadchodzący miesiąc.

Portfel pokonac-rynek.pl kwiecień 2013 ( link z plikiem PDF)

Założenia na nadchodzący miesiąc – kwiecień

Założenia na nadchodzący miesiąc – kwiecień.

1. Sprawa Cypru – problem został odwleczony w czasie, a informacje związane z podatkiem zostały już zdyskontowane.
2. Program luzowania polityki pieniężnej QE3 w USA – gorsze odczyty makroekonomiczne z USA (w marcu przybyło w USA 88 tys. miejsc pracy, o wiele mniej, niż prognozowano) sprawiają, że groźba zakończenia QE3 jeszcze w 2013 zostaje oddalona co powinno wspierać amerykańskie indeksy.
3. Napięcie na Półwyspie Koreańskim i perspektywa wojny pomiędzy USA i KRLD – negatywna informacja dla rynków giełdowych, ale stanowiąca wsparcie dla surowców (złoto, miedź) .

Sytuacja w Polsce

1. Niepewność związana z OFE – pojawiają się kolejne pomysły zmian OFE. Każda informacja o zmniejszeniu środków w OFE będzie miała negatywny wydźwięk dla polskiej giełdy.
2. Obniżki stóp procentowych – w listopadzie 2012 zapoczątkowano cykl obniżek stóp procentowych. Pierwsze pozytywne następstwa obniżki stóp procentowych powinny być już widoczne w realnej gospodarce.

Wyniki portfela – marzec

wyniki marzec

W okresie 1 marca 2013 – 1 kwietnia 2013 stopa zwrotu z naszego portfela wyniosła 1,48 procent, podczas gdy portfel rynkowy zbudowany z długich pozycji ze wszystkich walorów stracił 1,13 procent.

Skonstruowany przez nas portfel zachował się lepiej od benchmarku o 2,8 punktów procentowych

Podsumowanie miesiąca – marzec

Podsumowanie miesiąca – marzec.

Niewątpliwie wydarzeniem miesiąca był kontrowersyjny plan ratunkowy dla Cypru, uzgodniony w nocy z 15 na 16 marca w Brukseli. W zamian za niezbędne 10 miliardów euro przewidywał jednorazowy podatek wysokości 6,75 proc. od depozytów nie przekraczających 100 tys. euro i 9,9 proc. od depozytów powyżej 100 tys. euro. Cypr miał z tego tytułu otrzymać 5,8 miliarda euro i było to warunkiem otrzymania pakietu pomocowego od strefy euro i MFW.
Po tej informacji kurs EUR/USD w poniedziałek otworzył się potężną luką spadkową, która wyniosła 170 pipsów. Już we wtorek (19 marca) odbyło się głosowanie Parlamentu cypryjskiego nad podatkiem od depozytów. Kontrowersyjna ustawa została odrzucona – nie było ani jednego głosu „za”.
Jednak sprawa udzielenia finansowej pomocy nadal nie została rozwiązana. Ostatecznie, zgodnie z osiągniętym w nocy 25 marca porozumieniem, Bruksela pożyczy rządowi w Nikozji niezbędne 10 miliardów euro. Europejscy kredytodawcy postawili jednak twarde warunki, jednym z warunków jest opodatkowanie depozytów powyżej 100 tys. euro.

 

Zasady konstrukcji porfela pokonac-rynek.pl

Zasady konstrukcji porfela pokonac-rynek.pl:

1. Spośród 15 różnych walorów wybieranych jest 5 pozycji
2. Poszczególnym walorom nadaje się wagi (maksymalna 30%, minimalna 10%)
3. W przypadku wszystkich walorów możliwa jest krótka sprzedaż
3. Portfel publikowany będzie ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc na który portfel obowiązuje
4. Celem portfela jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu niż benchmark
5. Benchmarkiem jest średnia stopa zwrotu ze wszystkich 15 walorów
Continue Reading

/*