Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

C/WK Grahama

C/WK Grahama (ang. P/BV Graham’s price to book value) zmodyfikowana i bardziej rygorystyczna wersja wskaźnika C/KW. Zakłada ona zerowanie aktywów trwałych. Wartość wskaźnika można  interpretować jako koszt zakupy 1 złotówki majątku obrotowego (który można stosunkowo szybko spieniężyć). Za aktywa obrotowe uznaje się: gotówkę, zapasy, należności od klientów oraz inwestycje krótkoterminowe.

analiza fundamentalna, wskaźnik

Niska wartość wskaźnika (poniżej 2/3) jest mało prawdopodobna, jeżeli jednak występuje należy rozważyć kupno akcji. Obecnie przyjmuje się, że wartość wskaźnika na poziomie 1 sygnalizuje atrakcyjną z fundamentalnego punktu widzenia spółkę. Niska wartość wskaźnika oznacza dyskonto w odniesieniu to aktywów obrotowych co jest równoznaczne z bardzo dużym dyskontem w odniesieniu do wartości księgowej.

Zastosowanie

Wartość aktywów obrotowych może być niezgodna z rzeczywistością przy czym może zachodzić zarówno przewartościowanie (niekorzystne dla inwestora) jak i niedowartościowanie (korzystne dla inwestora). Wśród aktywów obrotowych: gotówka, zapasy, należności od klientów oraz inwestycje krótkoterminowe, jedynie gotówka odzwierciedla rzeczywistą wartość. Zapasy mogą być wyceniane po nierynkowych cenach ( po których nie można znaleźć nabywcy). Należności mogą nie być zwrócone w całości zaś zwrot inwestycji nie musi być zgodny  z szacowanym.


Dodaj komentarz

/*