Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

C/WK – wskaźnik ceny do wartość księgowej

C/WK –  wskaźnik ceny do wartość księgowej (ang. P/BV – Price to book value). Oblicza się go dzieląc obecną cenę akcji przez wartość księgową na akcje.  Wartość księgowa to różnica pomiędzy wartością bilansową a wysokością zobowiązań (zarówno krótko jak i długoterminowych). Gdy otrzymaną wartość podzielimy przez liczbę akcji to otrzymamy wartość księgową na akcje. Wartość wskaźnika można interpretować jako koszt zakupu 1 złotówki aktywów netto spółki oraz jako wskaźnik bieżącej wyceny majątku spółki.

analiza fundamentalna, wskaźnik

Niska wartość wskaźnika (<1) sygnalizuje że akcje są warte mniej niż wartość aktywów spółki. Oznacza to że oczekiwany jest wzrost kursu akcji w czasie. Przyjmuje się, że jeżeli wskaźnik ten jest na poziomie do 1,5 to akcje są atrakcyjne.

Wysoka wartość wskaźnika świadczy o przewartościowaniu akcji. Jeżeli wskaźnik C/KW wynosi 3 i wyżej zalecane jest sprzedawanie akcji bowiem ten poziom oznacza że wartość rzeczywista spółki jest trzykrotnie mniejsza niż wycena rynkowa (oraz że rynek zbyt optymistycznie wycenia daną spółkę).

Zastosowanie

Wskaźnik ten powinien być porównywany razem ze wskaźnikami spółek z tego samego sektora. W czasie bessy wiele spółek oferuje akcje dla których wskaźnik C/KW jest poniżej 1, zaś w czasie hossy rzadko ma to miejsce. Wartość księgowa może być niezgodna z rzeczywistością przy czym może zachodzić przewartościowanie (niekorzystne dla inwestora) jak i niedowartościowanie (korzystne dla inwestora). Pierwszym powodem może być przewartościowanie/niedowartościowanie sumy zobowiązań spółki (zarówno krótko jak i długookresowych) co ma odbicie w wyznaczeniu wartości księgowej. Drugi powód to nierynkowe wartości aktywów spółki w śród których warto wymienić: zapasy, grunty, posiadane surowce, akcje w innych spółkach oraz marka spółki.


Dodaj komentarz

/*