Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Informacje dotyczące egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych

  Najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się 14 kwietnia 2013 r.
  Aby przystąpić do egzaminu na maklerów papierów wartościowych kandydat powinien złożyć lub przesłać wypełniony odpowiedni wniosek rejestrowy wraz z jedną fotografią oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej na 14 dni przed egzaminem w biurze podawczym UKNF (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
  Opłata egzaminacyjna wynosi 500 zł.
  Zakres tematyczny obowiązujący na określony w Komunikacie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu .
  W celu uzyskania wpisu na listę maklerów papierów wartościowych niezbędne jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjna dla maklerów papierów wartościowych. Egzamin ma charakter egzaminu państwowego a komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

  Egzamin na maklera papierów wartościowych przeprowadzany jest w formie zamkniętego testu wyboru, który składa się ze 120 pytań. Każde pytanie posiada 4 warianty odpowiedzi. Rozwiązywanie testu trwa 3 godziny.
  Każde pytanie testu egzaminacyjnego jest oceniane przez komisje egzaminacyjna według następujących zasad:
  o dobra odpowiedź – 2 punkty
  o brak odpowiedzi – 0 punktów
  o zła odpowiedź – (-1) punkt
  Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 160 punktów .

  Egzamin odbywa się dwa razy w roku – wiosną (marzec / kwiecień) oraz jesienią (październik / listopad).

  Informacje o wysokości opłat za egzamin na maklera papierów wartościowych, regulamin przeprowadzania egzaminu oraz sposób ustalania i wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych za udział w posiedzeniach, przeprowadzanie egzaminów oraz przygotowanie projektów pytań i zadań na egzaminy dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności.

  Szczegółowe informacje na temat organizacji egzaminów, formularze zgłoszeniowe oraz przykładowe testy egzaminacyjne znajdują się na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl.

  Źródło:
  www.knf.gov.pl
  www.zmid.org.pl


  Dodaj komentarz

  /*