Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Makler Papierów Wartościowych

  Zgodnie z art.127 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi na listę może być wpisana osoba fizyczna:
  1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2) która korzysta z pełni praw publicznych;
  3) która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie;
  4) która złożyła, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 2 i 3, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów albo przed komisją egzaminacyjną dla doradców.

  Egzamin na maklera jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów z następujących dziedzin:
  1) prawo cywilne;
  2) prawo gospodarcze;
  3) prawo podatkowe i dewizowe;
  4) prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami;
  5) działalność maklerska oraz działalność powiernicza;
  6) system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;
  7) rynek finansowy;
  8) tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych;
  9) komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw;
  10) zasady rachunkowości;
  11) rynek towarów giełdowych;
  12) matematyka finansowa;
  13) analiza finansowa;
  14) strategie inwestycyjne;
  15) etyka zawodowa.

  Ustalony przez komisję egzaminacyjną zakres tematyczny egzaminu jest podawany w terminie co najmniej 90 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wraz z tym terminem do wiadomości publicznej przez publikację w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego oraz przez zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej Komisji.

  Wpisu na listę maklerów albo na listę doradców dokonuje Komisja na wniosek zainteresowanego, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, daty uznania przez Komisję uprawnień do wykonywania zawodu albo dnia zdania z wynikiem pozytywnym sprawdzianu umiejętności.

  Skreślenie z listy maklerów następuje:
  1) na wniosek osoby wpisanej na listę;
  2) w razie całkowitego albo częściowego ubezwłasnowolnienia;
  3) na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie;
  4) na skutek śmierci osoby wpisanej na listę;
  5) w przypadkach, o których mowa w art. 130 ust. 1.

  Zgodnie z art.83 ust. 1 firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać, na podstawie umowy o pracę, co najmniej:
  1) jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania każdej z czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–3, 6 i 8 oraz ust. 4 pkt 1;
  2) dwóch doradców inwestycyjnych – do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4;
  3) jednego doradcę inwestycyjnego lub jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5.

  Art. 69.
  1. Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek, o którym mowa w art. 82, złożony przez zainteresowany podmiot.
  2. Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywanie czynności polegających na:
  1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
  2) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
  3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
  4) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
  5) doradztwie inwestycyjnym;
  6) oferowaniu instrumentów finansowych;
  7) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
  8) organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.
  3. (uchylony).
  4. Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających na:
  1) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;
  2) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
  3) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
  4) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
  5) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2;
  6) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
  7) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną;
  8) wykonywaniu czynności określonych w pkt 1–7 oraz w ust. 2, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d–f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską .

  Źródło: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi


  Dodaj komentarz

  /*