Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Wykaz przepisów prawnych

  1. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,poz. 1119, z późn. zm.)
  art. 1 – 18.
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183,poz. 1537, z późn. zm.)
  art. 1 – 5, 7, 11 – 13, 24 – 47.
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 138,4 z późn. zm.)
  art. 1 – 161a, 165 – 184.
  1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715).
  2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204,
  poz. 1577).
  3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i
  banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. Nr 204, poz. 1579).
  4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu (Dz. U. Nr 187, poz. 1448).
  4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
  art. 1 – 104.
  1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207, poz. 1729, z późn. zm.)
  2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)
  art. 1 – 199, 219 – 263, 280 – 286.
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
  art. 8 – 221, 33 – 43, 551 – 552, 554 – 116, 353 – 387, 389 – 390, 394 – 396, 450 – 497,
  509 – 525, 535 – 555, 734 751, 758 – 773, 835 – 845, 853 – 8599, 9216 – 92116.
  7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
  art. 1 – 7, 301 – 490, 585 – 595.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
  11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).
  12. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.).
  13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
  1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych
  zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. Nr 226, poz. 1824).
  2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859).
  3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 191. poz. 1279).
  4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.).
  5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  (Dz.U. Nr 169, poz. 1327).
  14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
  15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
  16. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
  17. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.).
  18. Regulamin Giełdy, obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  19. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  20. Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiązujący na BondSpot S.A.
  21. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
  22. Regulamin rozliczeń transakcji, obowiązujący w KDPW_CCP S.A.
  23. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.
  24. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.

  Źródło: www.knf.gov.pl


  Dodaj komentarz

  /*