Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych

  1. Zagadnienia prawne.
  1.1. Zagadnienia prawa cywilnego
  1.2. Zagadnienia prawa handlowego
  1.3. Zagadnienia prawa podatkowego i dewizowego
  1.4. Zagadnienia dotyczące papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
  1.5. Zagadnienia dotyczące oferty publicznej i spółek publicznych
  1.6. Zagadnienia dotyczące obrotu instrumentami finansowymi
  1.7. Zagadnienia dotyczące nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym
  1.8. Zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania towarzystw i funduszy inwestycyjnych
  1.9. Zagadnienia dotyczące rynku towarów giełdowych
  1.10. Zagadnienia dotyczące systemu rozliczeniowo-depozytowego
  1.11. Zagadnienia dotyczące komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.
  2. Rachunkowość finansowa.
  2.1. Cel i zakres rachunkowości finansowej
  2.2. Nadrzędne zasady prowadzenia rachunkowości finansowej.
  2.3. Zasady (polityka) rachunkowości.
  2.4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2.5. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
  2.6. Zagadnienia szczegółowe rachunkowości finansowej
  2.7. Sprawozdawczość finansowa
  2.8. Konsolidacja sprawozdań finansowych
  2.9. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  2.10.Ochrona danych w rachunkowości.
  2.11. Odpowiedzialność karna w rachunkowości.
  2.12. Szczególne zasady rachunkowości.
  3. Rynki i instrumenty finansowe.
  3.1. Zagadnienia podstawowe
  4. Matematyka finansowa.
  4.1. Zagadnienia podstawowe
  4.2. Wartość pieniądza w czasie
  4.3. Kredyty
  4.4. Metody oceny efektywności inwestycji
  5. Analiza i wycena instrumentów dłużnych.
  5.1. Rodzaje ryzyka związanego z instrumentami dłużnymi
  5.2. Klasyfikacja stóp zwrotu z instrumentów dłużnych
  5.3. Rodzaje instrumentów dłużnych
  5.4. Poziom i struktura terminowa stóp procentowych
  5.5. Analiza obligacji skarbowych.
  6. Analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji.
  6.1. Analiza finansowa przedsiębiorstw
  6.2. Analiza i wycena akcji
  7. Analiza instrumentów pochodnych.
  7.1. Zagadnienia podstawowe
  7.2. Kontrakty futures
  7.3. Opcje
  8. Strategie inwestycyjne.
  8.1. Ryzyko i zysk
  8.2. Dywersyfikacja ryzyka
  8.3. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a
  8.4. Model wyceny aktywów kapitałowych (ang. capital asset pricing model, CAPM)
  8.5. Cele i ograniczenia inwestycyjne klienta
  8.6. Strategie zarządzania portfelami
  8.7. Ocena efektywności zarządzania portfelami.
  9. Obrót giełdowy i pozagiełdowy.
  9.1. Zagadnienia dotyczące obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  9.2. Zagadnienia dotyczące obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot Spółkę Akcyjną
  10. Etyka zawodowa i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym.
  10.1. Etyka zawodowa maklerów papierów wartościowych
  10.2. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich
  10.3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  Źródło: http://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_Nr_5_14_04_2013_tcm75-33058.pdf


  Dodaj komentarz

  /*