Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

fundusz rozpoczął działalność w 1947 roku i stanowił pierwszą próbę regulowania stosunków walutowych w skali międzynarodowej w sposób zorganizowany na podstawie umowy, obejmującej wiele państw. Instytucja ma na celu organizowanie współpracy w zakresie międzynarodowej polityki walutowej i w zakresie regulowania równowagi bilansów płatniczych. Źródłem  idei centralnej instytucji o charakterze kontrolno-zaradczej były plany przedstawione przez Keynesa i White’a, ale koncepcja MFW jest koncepcją amerykańską. Wyróżnić można następujące cele i zasady MFW:
– instytucja ma wpierać międzynarodową współpracę walutową, stwarzając mechanizmy kooperacji w zakresie międzynarodowych problemów walutowych,
– rozwój handlu międzynarodowego, przy jednoczesnym wpieraniu pełnego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego,
– utrzymanie stabilności kursów walutowych i przeciwdziałanie konkurencyjnej dewaluacji walut,
– usuwanie ograniczeń dewizowych oraz działania na rzecz tworzenia wielostronnego systemu rozliczeń transakcji bieżących,
– wsparcie finansowe dla krajów, w których wystąpiły zakłócenia w bilansach płatniczych


Dodaj komentarz

/*