Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Fundusz Hedgingowy

Fundusz Hedgingowy  (ang. Hedge Fund) to spółka inwestycyjna. Zazwyczaj ma formę spółki prawa handlowego i jest zarejestrowana w tzw. raju podatkowym dzięki czemu nie podlega tak ścisłym regulacjom prawnym jak np. fundusz inwestycyjny. Ma charakter zbliżony do zamkniętych funduszy inwestycyjnych (np. wymagana minimalna wpłata to często 1 milion $) jednak opłaty za zarządzanie zależą od osiągniętej stopy zwrotu. Ideą funduszy hedgingowych jest zarabianie niezależnie od panującej koniunktury na giełdzie (hossa/bessa) oraz nie ograniczając się do jednej strategii inwestycyjnej jak w przypadku funduszy. Hedge fund wykorzystuje w swych strategiach instrumenty inżynierii finansowej jak kontrakty terminowe, swapy, opcje oraz krótką sprzedaż (zarabianie na spadkach) czy dźwignie finansową. Ich strategie inwestycyjne bardzo często są agresywne, spekulacyjne oraz oparte na algorytmach matematycznych bazujących na zależnościach występujących na rynku. W śród strategii jakimi posługują się fundusze hedgingowe należy wymienić: 

  • long/short equity –  nabywanie akcji niedowartościowanych oraz krótka sprzedaż akcji przewartościowanych
  • dedicated short bias – generowanie zysków wyłącznie na krótkich pozycjach w akcje
  • convertible arbitrage – wykorzystywanie błędów w wycenie akcji oraz obligacji zamiennych na akcje
  • fixed income directional – wykorzystywanie zmienności instrumentów o stałych dochodzie
  • fixed income arbitrage – wykorzystywanie błędów w wycenie instrumentów o stałym dochodzie tego samego emitenta
  • event driven – wykorzystywanie ważnych zdarzeń w spółkach, mających wpływ na ich wycenę

Dodaj komentarz

/*