Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Główne pozycje na rynku opcji

Istnieją cztery główne pozycje, jakie można zająć posługując się opcjami. Ich kombinacje wykorzystuje się do budowy strategii o różnych profilach wypłaty, które zostaną przybliżone w dalszej części pracy.

  • Pozycja długa w opcji kupna (long call)
  • Pozycja krótka w opcji kupna (short call)
  • Pozycja długa w opcji sprzedaży (long put)
  • Pozycja krótka w opcji sprzedaży (short put)

Pozycja długa w opcji kupna (long call)

Jeżeli wartość instrumentu bazowego w terminie zapadalności opcji wyniesie 11 (at-the-money) lub mniej (out-of-the money), nabywcy nie będzie się opłacało ją wykonać (strata wynosząca -3, inaczej premia opcji) ponieważ możliwy staje się zakup instrumentu bazowego, na jaki opiewa na rynku kasowym po cenie korzystniejszej. Profil wypłaty tej opcji zaprezentowany jest na poniższym wykresie.

  

Profil wypłaty dla pozycji długiej opcji kupna

Profil wypłaty dla pozycji długiej opcji kupna

Jeżeli cena instrumentu bazowego ukształtuje się w przedziale (11-14) to nabywca jest skłonny ją wykonać bowiem w ten sposób ogranicza swoją stratę. Od wystawcy otrzymuje określoną ilość instrumentu bazowego po cenie 11 którą może natychmiast sprzedać po cenie np. 13 (ograniczając stratę ze względu na koszt opcji do -1). Jeżeli cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia osiągnie poziom powyżej 14 (ang. „Break-Even-Point”) to opcja będzie in-the-money, to nabywca osiąga zysk na opcji określony, jako różnica pomiędzy ceną kasową instrumentu bazowego a kursem wykonania przy uwzględnieniu kosztu wynikającego z nabycia opcji.

 Pozycja krótka w opcji kupna (Short call)

Każdą opcje można kupić lub wystawić, w przypadku tej pierwszej możliwości płacimy premię za nią, w drugim otrzymujemy ją z góry. Wystawca opcji kupna ma przeciwne oczekiwania do zachowania rynku, dlatego jego pozycja opcyjna również jest przeciwstawna w stosunku do nabywcy. Ze względu na asymetryczność tego instrumentu finansowego, wystawca opcji nie posiada prawa wyboru. Innymi słowy na żądanie nabywcy, wystawca musi dostarczyć określoną ilość instrumentu bazowego po cenie wykonania opcji (lub różnicę między kursem kasowym a ceną wykonania). Profil wypłaty dla tej pozycji zaprezentowany jest poniżej.

Profil wypłaty dla pozycji krótkiej opcji kupna

Można zauważyć, że profil wypłaty wystawcy opcji kupna jest odbiciem (względem osi x) profilu dla nabywcy ( przy takich samych parametrach obu opcji). Oznacza to, że zysk dla jednej ze stron stanowi stratę dla drugiej.

Pozycja długa  opcji sprzedaży (long put)

Nabywca tej opcji ma prawo do sprzedaży określonego instrumentu bazowego po uzgodnionej cenie wykonania w określonym momencie przyszłości. Tak jak w przypadku długiej pozycji w opcji kupna tak i tu, maksymalne straty ograniczone są do premii jaką musi zapłacić nabywca za opcję.

Profil wypłaty dla pozycji długiej opcji sprzedaży

Profil wypłaty dla pozycji długiej opcji sprzedaży

W przypadku tej pozycji, nabywcy nie opłaca się realizować opcji jeżeli cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia będzie większa niż 10. W przedziale 7-10 nabywca ograniczy stratę powstałą w wyniku opłaty za opcje, zaś poniżej wartości 7 (Break-Even-Point) nabywca opcji, realizuje zysk większy niż premia opcyjna.

Pozycja krótka opcji sprzedaży (short put)

Dla wystawcy opcji sprzedaży, maksymalna strata jest nieograniczona, zaś maksymalny zysk jest z góry określony poprzez premię płaconą przez nabywcę.  Tak jak w przypadku pozycji krótkiej opcji kupna, tak i w tym wypadku ze względu na asymetryczność instrumentu finansowego, wystawca opcji nie posiada prawa wyboru. Innymi słowy na żądanie nabywcy, wystawca musi dostarczyć określoną ilość instrumentu bazowego po cenie wykonania opcji (lub różnicę między ceną wykonania a kursem kasowym). Profil wypłaty dla tej pozycji zaprezentowany jest poniżej.

Profil wypłaty dla pozycji krótkiej opcji sprzedaży

Profil wypłaty dla pozycji krótkiej opcji sprzedaży

Ze względu na szeroki wachlarz możliwości wykorzystania opcji, inwestor jest zainteresowany ich wykorzystywaniem  w celach zabezpieczających, spekulacyjnych lub arbitrażowych. W przypadku funkcji zabezpieczających, opcje wykorzystuje się w sposób przeciwstawny ( długa pozycja w akcjach krótka w opcjach i odwrotnie) co nazywane jest jako hedging. Spekulacja w opcjach wykorzystywana jest odnośnie oczekiwań kształtowania się przyszłej wartości instrumentu bazowego oraz jego zmienności. Jeżeli zaś obserwowana jest nieefektywność rynku w wycenie opcji, to można ją wykorzystać do zysku bez ponoszenia ryzyka. 


Dodaj komentarz

/*