Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Option Pricing Software

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Instrukcja i przedstawienie możliwości programu do wyceny opcji


 • Model wyceny opcji został wykonany w oparciu o prace noblistów Blacka i Scholesa
 • Applet umożliwia wprowadzenie dywidendy
 • Nie jest ona jednak obligatoryjna
 • Program wycenia opcje z dowolnymi parametrami wejściowymi
 • Applet posiada moduł pobierania dwóch podstawowych parametrów dla opcji notowanych z GPW w sposób automatyczny:

1 .  Ceny rozliczenia opcji  (Strike Price)
2.  Czasu do wykonania opcji w dniach (Time to maturity)

 • Dystrybuanty rozkładu normalnego potrzebne do wyceny opcji można uzyskać za pomocą następujących metod:

1. Analitycznej (Analytical)- na podstawie:

          http://www.adug.org.au/MathsCorner/MathsCornerNDist.htm         

2. Symulacji Monte Carlo wraz liczbą symulacji (Monte Carlo Simulations)

3. Całkowania numerycznego wraz z ilością podzielonych odcinków (Numerical integration): – na podstawie

           http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_integration

 • W polu Choose Output należy wybrać spośród dwóch opcji obliczeniowych

1. Obliczenie ceny opcji na podstawie parametrów wraz z współczynnikami greckimi – wymagane jest podanie stałej zmienności instrumentu bazowego – (Current Volatility)

2. Obliczenie zmienności implikowanej wraz z współczynnikami greckimi – wymagane jest podanie ceny opcji Call i Ceny opcji Put wraz jej parametrami

 • Ostatnią z wymaganych rzeczy jest ustalenie czasu do wygaśnięcia opcji. Do wyboru są trzy opcje ustalenie czasu:

1. Podanie liczby dni do wygaśnięcia (Time in Days)

2. Podanie ilości dni jako liczby lat – 1 rok to 360 dni (Time in Years)

3. Wyboru daty wygaśnięcia z kalendarza (Choose from Calendar)

 

Parametry obliczane w strefie wyników:

 

 1. Cena
 2. Dystrybuanta d1
 3. Dystrybuanta d1
 4. Współczynnik Delta
 5. Współczynnik Gamma
 6. Współczynnik Theta
 7. Współczynnik Vega
 8. Współczynnik  Rho
 9. Zmienność implikowana
 10. Hedge Ratio

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Option Pricing Software – licencja użytkownia

 

1) Wstęp

Proszę przeczytaj poniższe warunki licencji nim  zaczniesz używać oprogramowania  Options Pricing Software. Jeśli już z niego korzystasz oznacza to, że zgadzasz się z poniższymi zasadami użytkowania.
Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami automatycznie nie uzyskujesz zezwolenia na korzystanie z Options Pricing Software.

 

2) Główne postanowania licencji
 • Applet jest pozbawiony opłaty użytkowania
 • Nie zapewniamy gwarancji poprawności działania programu
 • Applet może posiadać  błędy w implementacji
 • Ryzyko związane z używaniem Options Pricing Software jest po stronie użytkownika
 • Autor appletu nie bierze odpowiedzialności za żadne złe decyzje i źle dokonane wyceny opcji
 • Po stronie użytkownika należy weryfikacja czy dany applet spełnia jego wymogi pod względem poprawności i funkcjonowania
 • Options Pricing Software został wykonany z uwzględnieniem najlepszych zasad tworzenia oprogramowania i wyceny opcji
 • Ten applet nie powinien zostać użyty, jako pojedyncze narzędzie służące do podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Użytkownik powinien brać pod uwagę, że inwestycje związane z instrumentami są bardzo ryzykowne i powinien posiadać wymaganą wiedzę
 • Autor nie bierze odpowiedzialności za problemy z działaniem appletu Options Pricing Software
 • Użytkownik ma pełną swobodę użytkowania appletu poprzez niniejsza stronę i nikt nie może żądać od niego opłaty
 • Tytuł oprogramowania, prawa twórcze i intelektualne pozostają po stronie portalu pokonac-rynek.pl i autora Options Pricing Software
 • Kopiowanie i sprzedawanie i wykorzystywanie w celach zarobkowych innych niż na własny użytek jest zabronione

 

3) Epilogue
 • Jeśli jesteś zainteresowany dalszym rozwojem appletu proszę napisz do nas maila z swoimi pomysłami na pokonacrynek@gmail.com
 • Jeśli będziesz używał appletu w celach naukowych proszę również do nas napisz . My jesteśmy zainteresowani wszystkim co jest związane z inżynierią

4) Literatura  
 • Hull, John C. (2008). Options, Futures and Other Derivatives (7 ed.). Prentice Hall. ISBN0-13-505283-1.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Instruction and applet Main features:

 

 • Option pricing was implemented according to Black Scholes extended model (with dividends)
 • Dividend is not obligatory
 • Program can evaluate any option with any parameters
 • You can easily obtain Strike Price and Time to Maturity from any option from Warsaw Stock Exchange
 • Cumulative distribution can be estimated through tree methods :

1. Analytical method based on:

           http://www.adug.org.au/MathsCorner/MathsCornerNDist.htm  
2. Monte Carlo Simulation
3. Numerical integration based on:

           http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_integration

 • Dividend can be zero
 • In Choose Out You can:

1. Calculate option price with Greeks and other ratios – constant volatility is required
2. Calculate implied volatility with Greeks and other ratios – current market price of Call or Put option is required

 • The last thing which is required is Time to the end of option „life”. If You want You can insert time in the methods:

1. Time in Days which left to the end
2. Time in Years ( whole year is 360 days)
3. Choosing from Calendar the day of option maturity

Greeks and other parameters from Output:
 1. Price
 2. Cumulative distribution d1
 3. Cumulative distribution d1
 4. Delta
 5. Gamma
 6. Theta
 7. Vega
 8. Rho
 9. Implied volatility
 10. Hedge Ratio

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Option Pricing Software – English licence agreement

 

1) Introduction.

 

Please, read carefully the terms and conditions before using this Options Pricing Software. If You are using the this software, you are consenting to be bound by this agreement.

If you do not agree to the following terms of this agreement, please do not use the Options Pricing Software.

 

2)Main terms:

 

 • This applet is provided free of charge.
 • We are not providing any warranty for this software
 • Applet can contains error or bad implementations of options pricing models
 • Risk connected with using Options Pricing Software is on user
 • Author  do not take responsibility for any bad trades,  bad options evaluations
 • You must determine whether the Software sufficiently meets your requirements
 • Options Pricing Software was designed with best practice but You should confirm results with other  programs
 • This Options Pricing Software shouldn’t be used as single analytical tool for taking investments decisions
 • You should take into account that investments in derivatives is very risky and require knowledge
 • Author do not take responsibility for problems with performance of applet Options Pricing Software which depends from user environment
 • You are free to use this applet form this website witch is free of charge.
 • Title of this software, ownership rights and intellectual property rights remains in finance portal pokonac-rynek.pl and author of this applet.
 • It is forbidden to copy, to sell or this software as own software
 • Kopiowanie i sprzedawanie i wykorzystywanie w celach zarobkowych innych niż na własny użytek jest zabronione

 

3) Epilogue
 • If You are interested in further development please write an e mail at this address pokonacrynek@gmail.com
 • If You will use this software for scientific purpose please let us know, because we are interested in developing pricing models
 • If You have ideas connected with further development of this software and financial engineering is your passion You can apply to join this project

4) Literature  

 

 • Hull, John C. (2008). Options, Futures and Other Derivatives (7 ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-505283-1.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes

 

 


/*