Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Spread motyla

Strategia tego typu kolejny raz ma za zadanie minimalizować ryzyko, na które narażony jest inwestor. Strategia ta polega na otwarciu pozycji w opcjach kupna o trzech różnych cenach wykonania oraz generuje przychód gdy cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia strategii oscyluje na zbliżonym poziomie co w momencie nabycia. Z tego powodu zaleca się aby wykorzystywać tą strategię tylko podczas oczekiwanego trendu horyzontalnego na instrumencie bazowym. Tak jak w poprzednich strategiach, tak i w przypadku spreadu motyla, można ją zbudować z opcji sprzedaży. W tym celu należy nabyć dwie opcje put o względnie niskiej oraz wysokiej cenie wykonania, a także wystawić dwie opcje sprzedaży o średniej cenie wykonania (względem dwóch poprzednich opcji).  Warto podkreślić, że wykorzystując opcje europejskie w budowaniu tej strategii, otrzymamy taki sam profil wypłaty ( w strefie zysku) niezależnie od tego czy użyjemy opcji kupna czy sprzedaży. Profil wypłaty dla strategii spreadu motyla opartego na opcja kupna i sprzedaży prezentują zamieszczone poniżej wykresy.

Spread motyla

Funkcja wypłaty w spreadzie motyla złożonym z opcji call (lewy) oraz put (prawy)

 


Dodaj komentarz

/*